In 1951 werd onder auspiciën van de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging) een diocesane Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden opgericht. In 1957 werd de bond zelfstandig en later onderdeel van de Landelijke Unie KBO.
Als onderdeel van de diocesane Bond werd in 1959 de KBO Heeze opgericht als Katholieke Bond van Ouderen en Gepensioneerden, toen in de volksmond Bond van Bejaarden genoemd. In 1983 werd de naam veranderd in Katholieke Bond van Ouderen (KBO).
Na 1990 werd als ondertitel toegevoegd Belangenorganisatie voor senioren en de leeftijd werd bijgesteld naar 55+ omdat steeds meer senioren eerder ophielden met werken. Thans kan men al lid worden vanaf 50+.
In de beginperiode werd de aandacht vooral gericht op ontspanning, het zogenaamde kaarten, kienen en keuvelen. Gezelligheid en ontmoeting was het belangrijkste doel.
Ondanks de “K” van Katholiek was iedereen welkom, katholiek, protestant of zonder.
In de jaren 80 werd het accent meer verschoven naar de belangenbehartiging.
Doel van de Bond zoals in 1986 omschreven:
“De behartiging van de belangen van de ouder wordende mens in het algemeen en van de leden in het bijzonder, zowel geestelijk als lichamelijk en zowel individueel als gemeenschappelijk”.
Aantal leden
Bij de oprichting in 1959 telde de KBO Heeze 200 leden.
Momenteel in 2015 is het aantal leden gestegen tot 1070.
In de periode na de Tweede Wereldoorlog kwamen mensen die vanwege hun leeftijd niet meer konden of mochten werken, in grote problemen. Tal van organisaties voelden zich aangesproken om bejaarden met hulp en aandacht terzijde te staan. De verzuiling was nog hevig verankerd in onze maatschappij. Toen eenmaal de Algemene Bond voor Ouden van Dagen in het leven werd geroepen, vroeg dat om een katholieke tegenhanger. Het diocesane bestuur van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) haalde de katholieke leden uit de Algemene Bond en samen vormden zij de eerste Katholieke Bond van Ouden van Dagen.
In het Eindhovens Dagblad van 16-1-1959 wordt vermeld dat in Heeze een vergadering wordt gehouden met de bejaarden. Er wordt een definitief bestuur gekozen met de heer H. M. Eijsermans als voorzitter. Ook hier was de invloed van de toenmalige KAB duidelijk zichtbaar in de persoon van de voorzitter, een bevlogen belangenbehartiger van de arbeiders in Heeze, waarvan velen (ruim 600) werkzaam waren in de twee textielfabrieken, die Heeze toen rijk was.
Van de bestuursleden werd het nodige verwacht, want een van hen, de heer H.Verest, klaagde op die vergadering dat het werk te zwaar was. Persoonlijk moest hij in 6 uitgestrekte wijken de contributie ophalen. Wij kunnen ons nu nog voorstellen hoe tijdrovend dit was want er moest overal natuurlijk een half uurtje bijgepraat worden.
In de krant van 20 maart 1963: lezen we onder Noden ouden van dagen, over een enquête onder de Heezer bejaarden. Conclusie: Er is te weinig aandacht voor de zorg en noden van ouderen. In de toekomst moet meer aandacht aan de bejaardenzorg worden besteed omdat men begint in te zien, dat de ruim half miljoen bejaarden die Nederland telt een belangrijk deel van de Nederlandse samenleving uitmaken.
In De Parel van Brabant van 8 juli 1964 is te lezen dat voor de 12e maal de rit voor bejaarden is georganiseerd door het comité Rit voor bejaarden. Ruim 300 personen namen er aan deel, 30 auto’s en 2 bussen. Alleen met een doktersverklaring mocht men met de auto mee.
In 1965 werd de rit mede mogelijk gemaakt door Postduivenvereniging De Luchtbode die een wedvlucht organiseerde waarvan de opbrengst ten bate van de Bond van Bejaarden kwam.
Volgens De Parel van Brabant zal met ingang van 31 januari 1967 de dinsdagse ontspanningsmiddag gehouden worden in het bejaardencentrum bij de Eerwaarde Zusters. Dat wil zeggen in het gebouw dat nu bekend staat als “d’n Toversnest”.
Soms ging men voor ontspanning naar de stad. In het plaatselijk weekblad stond voor februari de aankondiging van twee zeer speciale middagvoorstellingen voor bejaarden in de Eindhovense Stadsschouwburg. De voorstellingen waren alleen toegankelijk boven de 65 jaar. De entree bedroeg f 2,50.
De gemeente Heeze verstrekt in 1969 een subsidie van f 1128,50. Een aanzienlijk bedrag van ongeveer f 4,50 per lid. De in 1964 opgerichte carnavalsvereniging De Kraaienvangers verzorgde in februari 1969 een Bejaardenmiddag, een traditie die tot op de huidige dag is blijven bestaan.

Dansclub De Deurzetters
Dansclub De Deurzetters werd opgericht in 1972, eerst binnen de KBO, daarna los van de KBO, maar wel met KBO leden. Jan van Schaijk was de dansleraar. Zorg voor ontspanning voor de ouderen was in die jaren een voornaam actiepunt van de KBO.

Levensvreugde
Het zangkoor Levensvreugde werd eveneens opgericht in 1972. Het koor zorgde voor opluistering van de Kerstviering; optredens waren er in o.a. “De Weerde”. Er waren uitwisselingen met Someren-Eind; Asten/Heusden; Achel; Stramproij. Bij aanvang van de uitwisselingen was er steevast een H. Mis die werd opgedragen in een verenigingszaaltje of parochiehuis.

Biljart
In 1973 werd een lening afgesloten bij de Rabobank van ƒ 2700,- voor de aankoop van een biljart. Na 4 jaar was de lening afgelost.

Persoonlijke aandacht voor de leden
Ook werd in 1973 veel aandacht besteed aan ziekenbezoek, jubilea en verjaardagen. In het financieel verslag vinden we daarvoor een uitgave van ƒ 670,-

Samenwerking met de KBO-verenigingen uit Leende en Sterksel komt in 1985 op gang. Op 24-9-85 was er een ontmoetingsdag in ’t Scureken voor alle 65+ers van Heeze, Leende en Sterksel.
Op 14 maart 1986 wordt sociale alarmering een feit: RIWO en KBO zetten dit op poten.
Ook werd een flink bedrag, ƒ 8860,00  bestemd voor informatie en voorlichting.
Tot 1988 werd de contributie aan huis opgehaald. Dit was een vorm van persoonlijk contact. De nieuwe tijd van betaling per bank kwam daarvoor in de plaats en op dit moment gaat de hele inning nagenoeg volledig automatisch.
KBO Toneel in Heeze
Jarenlang was er een toneelclub met de toepasselijke naam Op de Planken. De acteurs luisterden met veel plezier vergaderingen en feestjes van de KBO op, maar behalve het optreden waren ook de oefenavonden een bron van vermaak en vriendschap onder elkaar. Er werd veel gelachen.

Gemeentedag
Op 25 september 1993 stond de Gemeentedag in het teken van ouderen en vond plaats in de tent achter het gemeentehuis. De KBO presenteerde zich, evenals het Rode Kruis, de Zonnebloem, hulpdiensten enz. Er was een optreden van het eigen ouderenkoor Levensvreugde. Ook was er een optreden van de Fanfare St. Nicasius op het gemeentehuisplein. In de tent was verder een demonstratie van Meer bewegen voor Ouderen.

d’n Instap
Op 24 september 1997 ging de langgekoesterde wens, een eigen ruimte, in vervulling. De ouderensociëteit d’n Instap in d’n Toversnest werd geopend. Meteen werd ook een jeu de boules baan aangelegd. Dit werd mede mogelijk door de ontvangst van een subsidie van f 15.000,00 uit de opbrengst van de ouderenpostzegels ook wel zomerzegels genoemd. Hiervan kon men de inrichting bekostigen, zoals de aanschaf van tafels, stoelen, koffiezetapparaat, gordijnen.
Met deze eigen ruimte was het mogelijk om de activiteiten uit te breiden met computercursussen, bridgen en bloemschikken.

Naast ontspanning, ontmoeting en ontplooiing wordt belangenbehartiging steeds meer een van de speerpunten van de KBO. Voorbeelden van belangenbehartiging zijn:
de ouderenadviseurs en belasting invulhulpen, korting bij winkeliers, eenzaamheidspreventie en bezoekdienst.

Deelname bestuur aan de Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel
Belangenbehartiging vergt bundeling van krachten. KBO Heeze is vertegenwoordigd in SeniorenBelangen. Er is tweemaal per jaar overleg met de wethouder.
In 2001/2002 werd door de GGD een seniorenpeiling uitgevoerd in Heeze-Leende. Enkele punten uit het omvangrijke rapport: 18% van de senioren heeft alleen AOW, en 10% geeft aan enige tot grote moeite te hebben om rond te komen. Bijna een kwart van de senioren gebruikt niet dagelijks een warme maaltijd. Een computer wordt gebruikt door een derde van de senioren en 24% heeft moeite met het uitvoeren en bijhouden van de persoonlijke administratie, vooral ook met de jaarlijkse belastingopgave.
In antwoord daarop heeft KBO Heeze ouderenadviseurs en belasting invulhulpen aangesteld, die desgevraagd hulp bieden.

Senioren blijven bij de tijd en zijn actief
Enkele activiteiten uit het eerste decennium van de 21e eeuw:
2002 Rijvaardigheidstest BROEM en voor het eerst een Veilig fietsdag.
2003 Raad Welzijn Ouderen wordt een Stichting waarin KBO ook is vertegenwoordigd.
2004 KBO krijgt volledige rechtspersoonlijkheid doordat de statuten notarieel worden vastgelegd.
2005 Interessant is de lijst met nevenactiviteiten van de KBO bestuursleden die in de notulen van die tijd zijn vermeld. Zo worden genoemd: Kwaliteitspanel; 3VO (veilig verkeer); Werkgroep bibliotheek 55+; Gebruikersraad Dorpshuis; Kringactiviteiten; Ouderenadviseurs; Belasting invulhulpen; Programmacommissie; Stichting SeniorenBelangen en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit betekent dat de bestuurders van de KBO Heeze maatschappelijk breed zijn vertegenwoordigd en daar hun voordeel mee kunnen doen bij hun inzet voor de leden.

Ontspanning en ontmoeting
De KBO richt zich na al die jaren nog steeds op ontspanning en ontmoeting. Er staat wekelijks een aantal vaste activiteiten op het programma zoals:
bloemschikken, fietsen, jeu de boules, kaarten, kaarten maken, kienen, koersbal, biljarten en zingen.
Ook het culturele aspect wordt niet vergeten. Bezoek aan het Brabants Orkest, filmbezoek, Kerstviering, meerdaagse kringreis, Valentijns viering zijn jaarlijks terugkerende activiteiten.

Ook ontwikkeling en educatie staan hoog in het vaandel
Veel ouderen maken gebruik van de computercursussen die door de KBO docenten worden verzorgd. Ook lezingen, excursies, cursus fotografie en kunst krijgen veel aandacht. Er worden leeskringen opgericht waar regelmatig boekbesprekingen plaats vinden.
De Broem cursus verkeersvaardigheid wordt druk bezocht. En voor de mensen in een scootmobiel wordt jaarlijks een Scootmobieldag gehouden.

In september 2011 heeft de KBO Heeze een nieuw onderdak gevonden in dorpshuis het Perron. Twee lokalen van ’t Perron zijn dagelijks in gebruik voor de diverse activiteiten van de KBO Heeze.’

KBO Heeze heeft ter gelegenheid van die gebeurtenis en het feit dat de KBO 50 jaar bestond, een monument geschonken aan Stichting Beheer Dorpshuis Heeze. Het beeldhouwwerk is gemaakt door de Heezer kunstenaar Jac van Galen en is geplaatst voor de ingang van de Rabo zaal. De tekst op het beeld luidt: 50 jaar KBO Heeze 1959-2009 en het stelt Ontmoeting voor.

Ongeveer 100 vrijwilligers houden de organisatie draaiende. Zij worden aangestuurd door een actief en betrokken bestuur. Bij alle vaste dagelijkse activiteiten fungeert een vrijwilliger als aanspreekpunt. Een programmacommissie buigt zich over de wisselende activiteiten en uitstapjes. Alle computer cursussen worden door KBO vrijwilligers verzorgd. Een keer per jaar overlegt het bestuur met alle vrijwilligers over hun activiteiten. En natuurlijk is er elk jaar een vrijwilligersdag waarbij zij in het zonnetje worden gezet.

Tweemaal per jaar verschijnt een programmaboekje met informatie over de activiteiten en maandelijks komt er een nieuwsbrief uit. Deze laatste wordt tegelijk bezorgd met het maandblad Ons, dat door de provinciale KBO wordt uitgegeven. De website van KBO Heeze is in 2015 gemoderniseerd en bevat veel en vooral ook toegankelijke informatie.

Met de komst van de WMO wordt zorg en welzijn voor de ouderen op gemeentelijk niveau geregeld. Dat vraagt veel inzet op het gebied van de lokale belangenbehartiging en daar zet het bestuur zich volop voor in. KBO Heeze beschikt over goed opgeleide cliëntondersteuners die ouderen bijstaan bij de zorgaanvragen. De belasting invulhulpen en ouderenadviseurs geven desgevraagd individuele ondersteuning.
Het bestuur werkt nauw samen met de KBO Leende en de KBO Sterksel en is vertegenwoordigd in de participatieraad en SeniorenBelangen.
KBO Heeze biedt aan bijna 1100 ouderen van Heeze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, op de hoogte te blijven , te ontspannen , andere mensen te ontmoeten en de mogelijkheid om krachten te bundelen en belangen te behartigen.
Kortom de KBO is nog steeds springlevend en is een organisatie die zijn bestaansrecht in de afgelopen 55 jaar ruimschoots heeft bewezen.