Als u lid wordt van de KBO wordt u zowel lid van de afdeling Heeze als KBO-Brabant.

KBO Heeze, onderdeel van KBO-Brabant, organiseert vele activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs en belasting invulhulp. Daarnaast verkrijgt u op vertoon van uw ledenpas kortingen bij diverse winkeliers in Heeze.

Van KBO-Brabant kunt u de volgende diensten en lidmaatschapsvoordelen verwachten:
• Algemene vraagbaakfunctie (zowel per telefoon als per e-mail)
• Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau
• Collectiviteitkorting (reizen, telefonie, zorgverzekering, overige aanbiedingen)
• Individuele helpdesk (073-644 40 66)
• Informatieverstrekking via website en nieuwsbrief
• Korting op medische keuring voor het rijbewijs
• Ledenpas (via Afdeling)
• ‘Ons’, maandelijks full colour magazine voor senioren
• Studiedagen voor leden
• Toegang tot besloten website voor leden
• Uitdagende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk

Contributie
Het lidmaatschap van KBO Heeze bedraagt 2021 & 2022 € 26,00 per jaar, zoals vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 20 maart 2019.
De contributie-inning loopt via een machtiging. Een van de bestuursleden regelt bij aanmelding van een nieuw lid de financiële zaken en heet u welkom met het magazine “Ons”met bijlage en het programmaboekje.
Alle mutaties, zoals verhuizing, opzegging of overlijden verzoeken wij u door te geven aan onze secretaris.
Nieuwe leden ontvangen na registratie in de ledenadministratie de KBO ledenpas, dit duurt in verband met de bestelprocedure ongeveer 3 weken.

Heeft u interesse in het lidmaatschap van KBO Heeze? U kunt hier het formulier downloaden en uitprinten of opslaan op uw computer waarna u het via de mail kunt toesturen aan ledenadministratie@kbo-heeze.nl   (document download in een nieuwe pagina).

ONS tijdschrift
Bij het lidmaatschap ontvangt men 11 x per jaar gratis het tijdschrift ONS.

In ONS wordt ook 11 x per jaar onze  “Nieuwsbrief” toegevoegd. Hierin vindt u alle noodzakelijke KBO Heeze berichten.

De bezorging van ONS staat onder leiding van  heer André Rovers. U kunt hem bereiken op tel. 226 1075. Hij  wordt bijgestaan door vele vrijwilligers/sters.

De nummers ONS van 2021 verschijnen omstreeks de volgende datums:

28 april, 26 mei, 27 juli, 24 augustus, 28 september, 26 oktober, 23 november, 28 december

Beëindiging lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap is (behoudens bij overlijden) alleen mogelijk per eind van het kalenderjaar. Opzegging voor 1 december per brief naar het secretariaat (p/a Schoolstraat 48) of per email aan ledenadministratie@kbo-heeze.nl.