KBO 60 jaar

In aanloop naar het 60 jarig bestaan plaatsen wij regelmatig stukjes historie van KBO Heeze.
Deze stukjes zijn afkomstig uit het boek “Senioren hebben de toekomst” geschreven door Harrie Berkers en uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan. Deze stukjes zijn bewerkt en aangevuld en gaan tot ons jubileum in 2019.

Vandaag deel 6

1963 “De noden van de ouden van dagen”
In de krant van 20 maart 1963: lezen we onder “Noden ouden van dagen”, over een enquête onder de Heezer bejaarden. Ongeveer honderd leden van de RK Bond van Bejaarden en gepensioneerden woonden gisteren in het verenigingsgebouw in Heeze de jaarvergadering bij. De bijeenkomst had een zeer gezellig verloop.
Tussen de verschillende agendapunten werd op koffie en gebak getrakteerd. In zijn openingswoord wees voorzitter H. Bosmans erop, dat in de toekomst meer aandacht aan de bejaardenzorg zal worden besteed omdat men begint in te zien, dat de ruim een half miljoen bejaarden die Nederland telt een belangrijk deel van de Nederlandse samenleving uitmaken.
Uit het jaarverslag bleek dat de vereniging toen bestond uit 240 leden. Het grootste deel hiervan neemt deel aan de georganiseerde activiteiten. Men had een batig kassaldo.
Bij de bestuursverkiezing werd penningmeester A. v. d. Tillaar herkozen.
De heer C. Scheenen werd gekozen in de plaats van de heer J Hönen. In de plaats van de heer L. Soons werd de heer M. v. Santvoort gekozen.

Tijdens de rondvraag vroeg de heer M. Eijsermans of er nog iets gedaan werd aan de viering van het 5-jarig bestaan van de vereniging. De voorzitter kon nog niets definitiefs mededelen, maar zei dat men dit feest niet zonder meer voorbij zou laten gaan.
De heer Eijsermans wilde eveneens dat het bestuur een voorstel zou indienen bij het hoofdbestuur over een vakantietoeslag voor de bejaarden. Het bondsbestuur zou dan weer contact op moeten nemen met de regering. De vakantietoeslag zou minstens 25 gulden per persoon moeten bedragen en uitgekeerd moeten worden in augustus.
De voorzitter zou de zaak bespreken.

De maatschappelijk werkster van Heeze mevr. C. Smeijers nam na de vergadering het woord. Aangezien het voor de bejaarden vaak moeilijk is om ’s morgens tussen 9 en 10 uur in het wijkgebouw te zijn, is zij voortaan bereid om de bejaarden thuis te komen bezoeken. Men moet zijn adres dan doorgeven aan een der bestuursleden. Ook zij vond dat het probleem van de bejaardenzorg meer aandacht moet krijgen. Daarom zal het parochieel centrum in de loop van dit jaar een enquête houden onder de bejaarden.

Reacties zijn gesloten.